Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

NGƯỜI DÂN CẦN LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG BỊ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ?

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố, Sở Nội vụ thông tin đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và người dân một số nội dung liên quan đến phát triển ứng dung dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử như sau:

Căn cứ Điều 24 Luật Cư trú năm 2020 về xóa đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân về đăng ký cư trú khi:

- Có thay đổi về nơi sinh sống, công dân phải đến cơ quan Công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định pháp luật.

- Công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trờ lên phải đến cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú để thực hiện khai báo tạm vắng trừ trường hợp đã đến cơ quan Công an phường, xã, thị trấn tại chỗ ở mới để đăng ký tạm trú.

Danh mục Danh mục