Thông báo Thông báo

Quay lại

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thành phố Thủ Đức, các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28 tháng 9 năm 2023 để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.    

Xem toàn văn dự thảo theo fide đính kèm:

file/documents/20197/89137/qd__2023_ubnd_ban_hanh_qd_chuc_nang%2C_nhiem_vu%2C_quyen_han__co_cau_to_chuc_btg_2982023.doc/4e38be77-e81c-43e4-afa2-3f72c2340f0f

file/documents/20197/89137/quy_dinh_chuc_nang%2C_nhiem_vu%2C_quyen_han__co_cau_to_chuc_btg_2982023.doc/4a223c6b-500b-49fc-8925-eddbb5d9497c 

Danh mục Danh mục