Thanh tra Sở Thanh tra Sở

Quay lại

Kế hoach Tiếp công dân năm 2024 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kế hoạch số 160/KH-SNV về kế hoach Tiếp công dân năm 2024 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thời gian tiếp công dân

1.1. Tiếp công dân định kỳ

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ Hai hằng tuần; trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì thực hiện vào sáng thứ Hai của tuần làm việc kế tiếp. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có nhu cầu cần thiết.

- Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác, không thể tiếp công dân theo lịch tiếp công dân thì Giám đốc Sở ủy quyền lại cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân theo quy định. Lãnh đạo các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp cùng Tổ tiếp công dân chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở được ủy quyền trước mỗi buổi tiếp công dân.

1.2. Tiếp công dân đột xuất

Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013, như sau:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, xã hội.

Ngoài việc Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ, lịch đột xuất như trên, Sở Nội vụ cũng tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc tại trụ sở. Tổ tiếp công dân của Sở Nội vụ lên lịch tiếp công dân và có trách nhiệm phân công các thành viên của Tổ thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

2. Địa điểm tiếp công dân

             Tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ đặt tại số 86B, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

             Xem toàn văn Kế hoạch số 160/KH-SNV tại đây.

Danh mục Danh mục