Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan báo chí, trường cao đẳng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp Thành phố và tương đương nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 5108/HD-SNV về quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (theo phân cấp quản lý cán bộ) cơ quan báo chí, trường cao đẳng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp thành phố và tương đương thuộc thẩm quyền quyết định của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố (gọi chung là doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị) nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.

/documents/20197/0/HD+5108_SNV+Huong+dan+Quy+hoach.pdf/b8c0626f-4de7-4f0d-9642-12bc2cd7c762

Danh mục Danh mục