Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 14 tháng 3, tại kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (HĐND TPHCM) khóa X đã tiến hành công tác nhân sự giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trình bày Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Trình bày chương trình hành động trước HĐND TPHCM, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân khẳng định bản thân luôn không ngừng học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tu dưỡng phẩm chất của người đảng viên, luôn trung thành vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Qua đó, tiếp tục học tập, quán triệt nội dung nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phê bình và tự phê bình, trong các mối quan hệ công tác và quan hệ với đồng nghiệp, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Nếu được bầu là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, trước hết với trách nhiệm đại biểu HĐND TPHCM, đồng chí luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Đồng thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cam kết cùng tập thể Thường trực HĐND TPHCM, các Ban của HĐND thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân trình bày Chương trình hành động.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để quyết định các chính sách quan trọng trên các lĩnh vực góp phần phát triển Thành phố bền vững, hiện đại xứng đáng là đầu tàu của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cam kết quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TPHCM thông qua các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND, các tổ đại biểu HĐND TPHCM.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

đối với đồng chí Huỳnh Thanh Nhân

 

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND TPHCM tham dự kỳ họp đã bầu đồng chí Huỳnh Thanh Nhân giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, HĐND TPHCM đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân TPHCM khóa X đối với đồng chí Huỳnh Thanh Nhân để HĐND TPHCM bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

 

 

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Thanh Nhân.

Danh mục Danh mục