Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

công khai 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

          Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Theo Quyết định, Bộ Nội vụ công bố 14 thủ tục thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bao gồm:

   1. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”.

   2. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”.

  3. Thủ tục xé tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”.

   4. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

   5. Thủ tục thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

  6. Thủ tục thẩm tra tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

   7. Thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

   8. Thủ tục từ chức, xin thôi giữ chức vụ quản lý, xin thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    9. Thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  10. Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

  11. Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

  12. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  13. Điều động công chức

  14. Biệt phái cán bộ, công chức, viên chức.

          Sở Nội vụ thông tin đến công dân, tổ chức để biết và thực hiện thủ tục hành chính khi có nhu cầu.

Quyết định số 507/QĐ-BNV

Danh mục Danh mục