Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện Công văn số 09a/CĐVC ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 và Công văn số 51/CĐCS ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ Thành phố về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức, người lao động để đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác trong năm, thảo luận các biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới. Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với điều kiện tình hình cơ quan.

Các ý kiến đóng góp của công chức, viên chức, người lao động được giải quyết kịp thời, thể hiện tính dân chủ, bình đẳng từng bước cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, tiếp tục xây dựng cơ quan; đồng thời phát động phong trào thi đua trong tập thể và các cá nhân đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tham gia các hoạt động phong trào nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tham gia Hội nghị, công đoàn viên đã có nhiều góp ý về các vấn đề như: giải pháp tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; chế độ nghỉ mát, khám bệnh cho công chức, viên chức, người lao động…

Sau hội nghị, Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách chăm lo cho công đoàn viên, việc thực hiện các quy định, qui chế của cơ quan, tăng cường việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thể hiện qua việc: thông tin công tác cán bộ, kết quả thi đua năm, thông tin hoạt động cơ quan trong các kỳ sinh hoạt của cơ quan, bản tin nội bộ…

 

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 của cơ quan Sở Nội vụ 

 

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng

 

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 của Ban Tôn giáo

 

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

Danh mục Danh mục