Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Sở Nội vụ.

Ngày 15 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND-TC ngày 15 tháng 3 năm 2024 về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Sở Nội vụ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TPHCM) phân công đồng chí Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Nội vụ, thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ cho đến khi Chủ tịch UBND TPHCM có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Danh mục Danh mục