Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 01/2024

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 01/2024 (từ 02/01-05/01/2024) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: 5 quyết tâm và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024

2. Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

3. Phó Thủ tướng Chính phủ: Tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

4. Năm 2024 cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm

5. Bộ Tài chính: Thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

6. Bộ Y tế: Triển khai Giấy chuyển tuyến và khám lại điện tử từ ngày 01/4/2024

7. Chủ động chuyển đổi số công tác tài chính quân đội

8. Hà Nội: Chuyển đổi số vì lợi ích người dân

9. Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu mục tiêu Chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước

10. Hải Dương: Đánh giá thực chất sự hài lòng của người dân

11. Hòa Bình: Sở Nội vụ và Thành phố Hòa Bình dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023

12. Cao Bằng: Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh năm 2024

13. Bắc Kạn: Xây dựng mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”, “Sáng thứ bảy vì dân”

14. Lạng Sơn: Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ

15. Thái Nguyên: Kinh tế số tạo bước đột phá

16. Tuyên Quang: Tiếp xúc, đối thoại giải quyết việc nóng từ cơ sở

17. Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

18. Vấn đề tài năng và nhân tài trong khu vực công ở Việt Nam

19. Hà Nội: Thúc đẩy tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

20. Đột phá về … họp

21. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 01/2024: tại đây./.

Danh mục Danh mục