Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Kế hoạch kiểm tra việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố

     Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 623/QĐ-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2022 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố.

     Theo đó, trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra tại 08 cơ quan, đơn vị (đính kèm Quyết địnhPhụ lục).

Danh mục Danh mục