Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 3762/TB-SNV về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ. Theo đó, các Sở-ngành, quận-huyện, các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố, các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố.

Hiện tại, có 04 loại thủ tục hành chính được áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử, gồm:

          1. Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức;

          2. Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với người quản lý doanh nghiệp;

          3. Thủ tục đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố;

          4. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ (cấp mới).

Về hình thức nộp hồ sơ :

Các cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố tại địa chỉ: “https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn”.

Về các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

          1. Chuẩn bị các thành phần hồ sơ theo quy định của 04 thủ tục trên;

          2. Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới dạng file đuôi “PDF” hoặc đuôi “JPG”;

         3. Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố “https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn” và đăng ký tài khoản người dùng;

          4. Thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;

          5. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng “Tra cứu hồ sơ” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Về việc nhận kết quả:

Các cá nhân, tổ chức khi đến nhận kết quả giải quyết của 04 thủ tục hành chính này cần mang theo đầy đủ thành phần hồ sơ quy định của thủ tục được giải quyết để nộp tại Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả (Sở Nội vụ) và thực hiện nhận kết quả.

 

Nguồn: Sở Nội Vụ

Danh mục Danh mục