Thông tin bổ nhiệm

Về điều động ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính đến nhận công tác tại Tổng Công ty Địaốc Sài Gòn TNHH MTV (27/08/2021)
Về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. (27/08/2021)
bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5. (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế (27/08/2021)
Về bổ nhiệm kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tiếp công dân Thành phố. (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế. (27/08/2021)
Về bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. (27/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường Sắt đô thị (27/08/2021)
Về công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn (27/08/2021)
về việc điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin TNHH MTV. (05/08/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (01/07/2021)
Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (01/07/2021)
Xem theo ngày:
Xem