Thông báo Thông báo

Quay lại

về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện quy trình giải quyết TTHC và hồ sơ thực hiện quy trình quản lý nội bộ

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Sở Nội vụ có Thông báo số 3158/TB-SNV Về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và hồ sơ thực hiện quy trình quản lý nội bộ tại Sở Nội vụ.

 

dqhung.snv

Danh mục Danh mục