Sơ đồ cổng Sơ đồ cổng

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Nội Vụ đã giải quyết

96,59%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/09/2022)

Danh mục Danh mục