NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ NỘI VỤ

Người đứng đầu cơ quan Hành chính nhà nước: Huỳnh Thanh Nhân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (028) 38295111

Email: snv@tphcm.gov.vn

Người được Giám đốc Sở Nội vụ giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên:

Họ tên: Lâm Hùng Tấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 028.38.222.401

Email: lhtan.snv@tphcm.gov.vn