DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Sở Nội vụ thực hiện đăng tải danh sách báo cáo viên pháp luật của Sở Nội vụ.

 

Danh sách chi tiết xem tại file đính kèm./.

Danh mục Danh mục