angle-left Tiếp và làm việc với Đoàn Sở Nội vụ Thủ đô Viêng Chăn - Lào

Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Đoàn Sở Nội vụ Thủ đô Viêng Chăn - Lào (từ ngày 20/3 - 23/3/2018).

               - Tìm hiểu về việc quản lý cán bộ, công chức; cơ chế một cửa; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; văn thư lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh

               - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố