Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Sở Nội vụ triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2024;

Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-SNV ngày về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nội vụ.

Để đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2024, Sở Nội vụ Thành phố đã đề ra 06 mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính trong năm 2024 như sau:

1. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2024 cao hơn so với năm 2023 về xếp hạng, nằm trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu khối Sở, ngành Thành phố.

2. Thực hiện kiểm tra, khảo sát cải cách hành chính định kỳ tối thiểu 40% các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Kiểm tra đột xuất đối với hoạt động công vụ đối với tổ chức thuộc và trực thuộc Sở; kiểm tra, giám sát và xác định trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách chế độ công vụ, cải cách hành chính.

 

 

3. Về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC)

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 99% trở lên, riêng lĩnh vực xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 96% trở lên.

- Công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn/trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

- 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn phải kịp thời thông báo xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định.

- 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực nội vụ được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

4. Về tỷ lệ khảo sát ý kiến hài lòng của cá nhân và tổ chức

- Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên.

- 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công khai kết quả trả lời trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

- Thực hiện công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ đánh giá hài lòng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

5. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, gắn với nâng cao chế độ công vụ, xây dựng cơ quan số.

- Xây dựng giải pháp nhằm đổi mới về hình thức, nội dung công tác; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại phù hợp với nhu cầu công tác.

- Số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ tối thiểu 70%.

- Ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Xây dựng môi trường làm việc điện tử.

+ 100% văn bản đi, văn bản đến tại Sở Nội vụ được quản lý thông qua dashboard[1] và công khai, minh bạch để các cá nhân, tổ chức có thể kiểm tra, giám sát.

+ 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Sở Nội vụ và các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước.

+ 100% các tổ chức thuộc, trực thuộc Sở; công chức, viên chức thực hiện chữ ký số trong giải quyết hồ sơ công việc, hồ sơ thủ tục hành chính. Phấn đấu 100% lãnh đạo Sở và lãnh đạo đơn vị thuộc Sở áp dụng hiệu quả chữ ký số trên thiết bị di động thông minh.

+ 100% công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc theo quy định tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ 100% thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6. Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ 100% nội dung đã đăng ký thực hiện kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

/documents/20197/0/42.+QD-SNV.pdf/93de1c72-a358-4d6d-99cf-d00f6fdbba74

Danh mục Danh mục