Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Ba, 31/01/2012, 15:10

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo tin từ website của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (archives.gov.vn), ngày 18 tháng 01 năm 2012, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số 55/VTLTNN-NVĐP.

Theo đó, Công văn hướng dẫn có 2 mục: Chỉ đạo những nhiệm vụ thường xuyên và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm.
 
Tại Mục I, Chỉ đạo những nhiệm vụ thường xuyên có các nội dung: Công tác tổ chức và cán bộ; Về xây dựng và ban hành văn bản; Về chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động văn thư, lưu trữ. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2012 cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Nội dung kiểm tra, hướng dẫn chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau: Phổ biến các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ: Tổ chức tập huấn Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và Quyết định số 3662/QĐ-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức triển khai áp dụng phần mềm chuẩn hóa thức thể và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh; Phổ biến Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của UBND cấp huyện; Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 
Ở Mục II, Chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ; Xây dựng Đề án chỉnnh lý tài liệu tồn đọng; Tổ chức thu tài liệu lưu trữ lịch sử từ cấp huyện về Lưu trữ cấp tỉnh và Tổ chức thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.
   
Tham khảo Công văn số 55/VTLTNN-NVĐP theo địa chỉ:

Số lượt người xem: 1992 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP