Bỏ qua nội dung chính
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Chủ Nhật, 23/11/2014, 11:12
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư  (18/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký và ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư có 3 chương, 10 điều. Phạm vi điều chỉnh là Quy định chức danh, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ  (17/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký và ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Theo đó, Thông tư có 3 chương, 9 điều. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư này quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công  (17/11)
Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công. Theo đó, Thông tư có 6 điều và 2 phụ lục (Định mức lao động bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công; Định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ bồi ...
Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, ngạch nhân viên văn thư, ngạch kỹ thuật viên đánh máy, ngạch nhân viên đánh máy và một số ngạch khác chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005)  (17/11)
Theo nội dung Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Trong đó, tại Điều 9, quy định ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) được quy định: Về chức trách: Là ngạch công chức hành chính thực hiện các ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (12/11)
Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Quy định ban hành kèm theo Quyết định này có 03 chương và 18 ...
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu quận, huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố  (29/10)
Ngày 23 tháng 10 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận đã ký ban hành Quyết định số 5249/QĐ-UBND về ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu quận, huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Về bố cục của Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu quận, huyện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử Thành phố ban hành ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử  (28/10)
Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BNV Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử. Theo đó, Thông tư có 3 chương, 14 điều và 11 phụ lục kèm theo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Về nghiệp ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (27/10)
Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Thông tư có 14 điều và 03 phụ lục kèm theo. Cụ thể, 14 điều quy định các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Quản lý, phát hành ...
Chi cục Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Dương phối hợp tìm kiếm địa chỉ liên lạc trong hồ sơ cán bộ đi B  (27/10)
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố tại Thông báo số 145/TB-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2014 về kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác trao trả ...
Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng  (21/10)
Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ ký và phát hành Thông báo số 292/TT-CCVTLT về việc phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Trong đó, một số nội dung chủ yếu của việc phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày