Bỏ qua nội dung chính
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Sáu, 01/08/2014, 10:39
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ  (08/07)
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ. Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tà liệu lưu trữ đối với các tài liệu lưu trữ đã đến hạn giải mật ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.  (08/07)
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Theo đó, nội dung Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ nền giấy và dữ liệu tài liệu lưu ...
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung mới của quy định, hướng dẫn về công tác văn thư  (23/06)
Qua kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 và căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào cơ quan và Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh  (02/06)
Thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phồ về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Kế hoạch số 122/KH-CCVTLT về thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân ...
Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp tìm kiếm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B  (02/06)
Thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Để chuẩn bị cho việc tổ chức trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ Thành phố đã ban hành Công văn số 621/SNV-CCVTLT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp tìm kiếm địa chỉ liên lạc của cán ...
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh  (02/06)
Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận đã ký ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch gồm các nội dung cơ bản như sau: 1. Mục đích, yêu cầu - Nhằm tôn vinh, tri ân và ghi công đối với sự hy sinh, cống hiến của các ...
Giới thiệu hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh  (02/06)
Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và hiện đang bảo quản 1.620 hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang bảo quản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Thành ...
Thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (07/04)
Ngày 01 tháng 4 năm 2014, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã ký và phát hành Thông báo số 56/TB-CCVTLT về việc phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được phân công như sau: 1. Ông Huỳnh Văn Phùng, Phó Chi Cục trưởng phụ trách công tác ...
Về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bội Nội vụ  (04/04)
Thực hiện Công văn số 209/VTLTNN-TCCB ngày 20/3/2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, ngày ...
Sở Nội vụ hướng dẫn về ký thừa ủy quyền đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện  (04/04)
Căn cứ vào tình hình thực tế và theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, cần giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân, ngày 20 tháng 3 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố đã ký ban hành Hướng dẫn số 02/HD-SNV về ký thừa ủy quyền đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày