Bỏ qua nội dung chính
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Ba, 23/12/2014, 00:42
Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Quận 8  (03/12)
Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Quận 8. Theo đó, nội dung chương trình Lễ dự kiến, sau phần văn nghệ chào mừng, nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do; Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện công tác trao trả hồ sơ cán bộ đi B là phần ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng Kế hoạch chi tiết về tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV  (03/12)
Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, ngày 25 tháng 11 năm 2014, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Kế hoạch số 333/KH-CCVTLT về tổ chức thực hiện các ...
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan năm 2014  (30/11)
Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ ký và phát hành Công văn số 2002/SNV-CCVTLT gửi các sở, ban, ngành Thành phố; các Tổng Công ty, Công ty TNHH MTV thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Theo đó, nội dung chủ yếu của Công văn: căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức lập Sổ đăng ký văn bản đến, đi năm 2015 theo quy định mới  (24/11)
Để việc quản lý văn bản được thực hiện thống nhất theo Công văn số 776/SNV-CCVTLT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện một số nội dung mới của quy định, hướng dẫn về công tác văn thư theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu ...
Về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ  (24/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó, công tác văn thư, ...
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ  (18/11)
Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký và ban hành Kế hoạch số 74/KH-SNV về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, Kế hoạch có các nội dụng chủ yếu như sau: Về mục đích yêu cầu: - Tổ chức triển khai thực ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư  (18/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký và ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, Thông tư có 3 chương, 10 điều. Phạm vi điều chỉnh là Quy định chức danh, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ  (17/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký và ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Theo đó, Thông tư có 3 chương, 9 điều. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư này quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên ...
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công  (17/11)
Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công. Theo đó, Thông tư có 6 điều và 2 phụ lục (Định mức lao động bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công; Định mức vật tư, văn phòng phẩm phục vụ bồi ...
Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, ngạch nhân viên văn thư, ngạch kỹ thuật viên đánh máy, ngạch nhân viên đánh máy và một số ngạch khác chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005)  (17/11)
Theo nội dung Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Trong đó, tại Điều 9, quy định ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) được quy định: Về chức trách: Là ngạch công chức hành chính thực hiện các ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày