Bỏ qua nội dung chính
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Tư, 01/07/2015, 01:12
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học tập kinh nghiệm tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận  (25/06)
Được sự cho phép của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 17/6/2015 đến ngày 19/6/2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố đã tổ chức học tập kinh nghiệm công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Theo Báo cáo kết quả chuyến đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố: 1. Về thành phần tham gia ...
Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (25/06)
Ngày 15 tháng 6 năm 2015, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký và phát hành Quyết định số 525/QĐ-SNV về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1776/QĐ-SNV ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Nội vụ về ban hành ...
Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (25/06)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2310/UBND-VX ngày 27 tháng 4 năm 2015 về thành lập và giao định mức biên chế, kinh phí tự chủ trong hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 05 tháng 6 năm 2015, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-SNV về việc thành lập Trung ...
Quy định về lập hồ sơ, số hóa và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (07/05)
Nhằm triển khai thực hiện các quy định về việc quản lý hồ sơ, tài liệu hình hình trong trong hoạt động tại cơ quan Chi cục, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng và ban hành Quy định về lập hồ sơ, số hóa và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Quy định số 35/QyĐ-CCVTLT ngày 13 tháng 10 năm 2014, Chi cục Văn thư - ...
Quy định về quy trình thủ tục soạn thảo, trình ký và ban hành văn bản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (07/05)
Nhằm tổ chức thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục trong soạn thảo, trình ký và ban hành văn bản, ngày 29 tháng 5 năm 2014, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quy định số 17/QyĐ-CCVTLT về quy trình thủ tục soạn thảo, trình ký và ban hành văn bản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Văn bản này quy định về quy trình, thủ tục soạn thảo, trình ký và ...
Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (07/05)
Nhằm xây dựng đội ngũ công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, công tác có chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu phát triển của ngành, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã xây dựng và ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tại Quyết định số 28/QĐ-CCVTLT ngày 13 tháng 8 năm ...
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ  (07/05)
Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ được xác định tại Kế hoạch số 352/KH-CCVTLT ngày 17 tháng 12 năm 2014. Trong đó,các nhiệm vụ trọng tâm: 1. Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ mới ban hành. 2. Tham mưu ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên hợp đồng thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ  (05/05)
Để chuẩn bị thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, ngày 07 tháng 4 năm 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 73/TB-CCVTLT về việc tuyển dụng nhân sự cộng tác viên thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ. Trong đó, số lượng cần tuyển dụng 10 người có trình độ tốt nghiệp Trung cấp văn ...
Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên hợp đồng thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ  (05/05)
Để triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, ngày 02 tháng 4 năm 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 66/TB-CCVTLT về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ. Trong đó, số lượng cần tuyển dụng 18 người có trình độ tốt nghiệp Trung cấp văn thư, ...
Giới thiệu các Phông lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố  (05/05)
Ngày 02 tháng 4 năm 2015, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã phát hành Thông báo số 65/TB-CCVTLT giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức về Phông lưu trữ tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố. Theo đó, giới thiệu các Phông lưu trữ hiện đang bảo quản tại Kho Lưu trữ chuyên dụng; các hình thức sử dụng tài liệu và thủ tục đăng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày