Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Ba, 24/07/2018, 00:25
THÔNG TƯ Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học  (28/06)


Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BNV Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.
GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN THU HÚT, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT  (18/06)
Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2196/SNV-CCVC ngày 15 tháng 6 năm 2018 đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, khẩn trương góp ý dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2018 - 2022.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, góp ý các dự thảo Đề án (đính kèm các dự thảo)./.
Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  (15/06)

THÔNG BÁO: về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7/2018 (theo dấu bưu điện).
Thông tư số 09/2018/TT-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường  (13/06)
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2018, Sở Nội vụ thông tin đến các cơ quan , đơn vị có liên quan được biết và áp dung thực hiện theo đúng quy định nêu trên (chi tiết xem file đính kèm).
Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông  (30/05)


Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài  (04/05)
Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức; viên chức được quy định tại Luật Viên chức; người quản lý doanh nghiệp; ...
BÁO CÁO CƠ CẤU, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VÀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  (18/04)
Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 và dể triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố);
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện báo cáo cơ cấu, chất lượng đội ngũ và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng hướng dẫn về thể thức và thời gian tại Công văn số 1354/SNV-CCVC ngày 18 tháng 4 năm 2018 và các biểu mẫu đính kèm./.
Thông báo đăng ký tham dự Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018  (13/04)
Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;Căn cứ Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018;Sở Nội vụ đề nghị các Sở - ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018 theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2018 (chi tiết xem file đính kèm)
Góp ý điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ  (05/04)
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ. Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Quyết ...
Thông báo đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2018 chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện  (16/03)
Ngày 14/3/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 893/TB-SNV về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2018 - Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện , đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xét chọn và lập dánh sách cử học viên tham gia(chi tiết xem file đính kèm)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP