Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Năm, 10/10/2019, 15:15

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 11 tháng 9 năm 2019 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. Mục đích của Kế hoạch kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có). Qua đó, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Đồng thời, yêu cầu công tác kiểm tra được thực hiện bằng hình thức đột xuất để phát hiện những vi phạm, hạn chế, thiếu sót và xử lý kịp thời, nghiêm túc, đặc biệt là xử lý ngay trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương liên tục để xảy ra vi phạm, hạn chế, thiếu sót mà không có giải pháp khắc phục. Cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra phải đảm bảo báo cáo đầy đủ các nội dung được yêu cầu kiểm tra. Số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác, đánh giá khách quan những mặt tích cực đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kết quả báo cáo công tác kiểm tra được công bố công khai để các cá nhân, tổ chức thực hiện công tác giám sát./.

Số lượt người xem: 252 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP