Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Năm, 10/10/2019, 15:10

Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác cải cách hành chính các tháng cuối năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các nội dung cụ thể như sau: - Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố, theo hướng việc đánh giá hài lòng là đánh giá đối với cơ quan và Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị và lấy tỷ lệ hài lòng để xem xét đánh giá thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá xét thu nhập tăng thêm cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố tại cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của Thành ủy. Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra, đẩy nhanh các giải pháp thực hiện cam kết quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019. - Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. - Triển khai thực hiện các đề án tại Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Tăng cường các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.Tiếp tục triển khai Đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. - Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND thành phố ban hành, nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. - Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá và sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện. - Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hoàn tất việc rà soát, công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. - Tiếp tục triển khai các Kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra. - Quyết tâm triển khai đúng tiến độ Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2019 kèm theo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 - 2021; triển khai đúng tiến độ và chất lượng về kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện quy định về ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. - Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông thành phố. Thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường - xã - thị trấn theo Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. - Duy trì và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định. - Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến; đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chủ động áp dụng các giải pháp để vận động, thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. - Triển khai thực hiện nghiên túc Kế hoạch số 1172/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố (Công văn số 2742/UBND-KSTT ngày 09 ngày 7 tháng 2019 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung phần I Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 1172/KH-UBND) về nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí đạt thấp so với bình quân cả nước trong 03 bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2019; Công văn số 3158/UBND-KSTT ngày 10 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (B1). - Sở - ban - ngành rà soát, xây dựng, trình Chủ tịch UBND thành phố công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính./.

Số lượt người xem: 196 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP