Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Sáu, 05/01/2018, 08:35

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 8151/UBND-VX về việc kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của thành phố. Theo đó,Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê bình và yêu cầu kiểm điểm các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện: - Tổ chức rà soát và khắc phục ngay các thiếu sót, hạn chế mà Đoàn kiểm tra, khảo sát thành phố đã yêu cầu trong báo cáo. Đồng thời xem xét xử lý và đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể theo thẩm quyền đối với các hạn chế, thiếu sót đã xảy ra. - Nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; trong đó, Trưởng ban phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. - Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, đối thoại với nhân dân; mở rộng các kênh giám sát, trực tiếp đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức. Tiếp nhận, xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, đảm bảo yêu cầu và thời hạn quy định tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. - Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về tăng cường công tác khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị. - Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. - Niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác và đảm bảo các yêu cầu về hình thức niêm yết theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố; không niêm yết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, khuyến khích áp dụng các hình thức niêm yết điện tử. - Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, công khai và các quy định pháp luật có liên quan, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã công khai, quy định; thực hiện đúng quy trình giải quyết và thời gian giải quyết theo quy định; chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn cho cá nhân, tổ chức. Nghiêm túc thực hiện Thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính trong nội bộ; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận, phòng, ban, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách. - Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng công tác triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường kiểm tra công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành chính và tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. - Rà soát và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001, ISO điện tử vào hoạt động quản lý. Tập trung nâng cao tỷ lệ ứng dụng TCVN ISO 9001 tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. - Đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý lĩnh vực, ngành và địa phương. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành, dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính (bao gồm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành theo đúng thời hạn quy định./.

Số lượt người xem: 518 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP