Bỏ qua nội dung chính

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, Sở Nội vụ đề nghị Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Nội vụ Thông báo về việc đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chưc lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Mẫu đăng ký danh sách dự thi và Quyết định số 28/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ (xem phụ lục đính kèm)

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 16091/QĐ-SNV về cử 498 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2017 (đợt 5)(chi tiết xem file đính kèm)

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo và có Công văn số 4231/SNV-CCVC ngày 23 tháng 10 năm 2017 về góp ý Đề án thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia khoa học, công nghệ và hoạch định chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các sở - ngành, các trường đại học nghiên cứu, góp ý dự thảo Đề án và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp theo yêu cầu và thời gian quy định (kèm dự thảo Đề án)./.

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 4150/SNV-CCVC về báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức năm 2017, theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện thống kê báo cáo theo các nội dung và gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2017(chi tiết xem file đính kèm)

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 15664/QĐ-SNV về cử 240 ông (bà)tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2017 (đợt 4) (chi tiết xem file đính kèm)

ngày 15 tháng 8 năm 2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và ngày 24 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung về việc tuyển dung công chức, viên chức Thành phố. Nội dung chi tiết theo các văn bản đính kèm Thông tư số 05/2017/TT-BNV Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND

Theo nội dung Thư thông báo ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam về Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 3258/TB-SNV ngày 10 tháng 8 năm 2017 về đăng ký tham dự Chương trình học bổng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ tham gia chương trình./.

Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, ...

DANH MỤC

Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng ...
■  Kiện toàn Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (05/01)
■  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (05/01)
■  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017  (03/01)
■  Chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố  (25/09)
■  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  (25/08)
 
Ngày hành động vì công sở an toàn, văn minh và sạch đẹp 11-10-2014
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2014), Đoàn Sở Nội vụ đã thực hiện "Ngày hành động vì công sở, nhà máy, xí nghiệp an toàn, văn minh, sạch đẹp"
■  Công trình thanh niên Đoàn Sở năm 2014  (16/10)
■  Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên thuộc Đoàn Sở Nội vụ  (15/10)
■  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm công tác dân vận và 58 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10)
■  Tổ chức kỳ nghỉ hồng năm 2014  (15/10)
■  Tổ chức chuyến hành trình về nguồn và sinh hoạt dã ngoại  (24/07)
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP